2021, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-050
Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği
Emine SALDIROĞLU1, Gülengün TÜRK2
1Uzman Hemşire, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın, Türkiye
2Prof. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Geçerlilik, güvenilirlik, hemşirelik, ölçek, yeterlilik

Amaç: Bu araştırma, Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğini incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Metodolojik tipteki bu araştırma etik kurul ve kurum izinleri alındıktan sonra Aydın ilindeki bir üniversite hastanesi (n = 203) ile T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir devlet hastanesinde (n = 181) çalışan toplam 384 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın geçerlilik analizleri kapsamında dil geçerliliği, kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliği (KMO and Bartlett's Testleri, faktör analizi) değerlendirilmiştir. Güvenilirlik analizleri sonucunda ölçek maddelerinin tanımlayıcı özellikleri belirlenmiş ve iç tutarlılık analizleri (madde analizleri, test yarılama analizi ve Cronbach Alfa katsayısının hesaplanması) yapılmıştır.

Bulgular: Ölçekteki her bir maddenin kapsam geçerlilik oranı 0.8 ve üzerinde olup, ölçeğin madde ortalamaları 5.89 ile 5.04 arasında değişmektedir. Ölçekteki maddeler üç faktör altında toplanmıştır. Ölçeğin madde-toplam puan korelasyon değerinin 0.51 ile 0.84 (p < .01) arasında değiştiği ve Cronbach Alfa katsayısının 0.98 olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bu araştırmada Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe formunun, hemşirelerin yeterliliğini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.