2021, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-042
Hemşirelerin Disfaji Yönetiminde Kanıta Dayalı Rehber Kullanımına Yönelik Deneyimleri (Nitel Bir Çalışma)
Emine ÖZER KÜÇÜK1, Sevgisun KAPUCU2
1Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ankara, Türkiye
2Prof.Dr. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Deneyim, disfaji, hemşire, kanıta dayalı, rehber

Amaç: Bu çalışmada hemşirelerin, geliştirilen kanıta dayalı rehber kullanımına ilişkin deneyim ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada tanımlayıcı nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Örneklem, inmeli hastaya bakım veren 10 hemşireden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılarak “derinlemesine görüşme” yöntemiyle toplanmış ve Colaizzi’nin İçerik Analizi Yöntemi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda geliştirilen kanıta dayalı rehber ile inmeli hastaya bakım veren hemşireler, oluşturulan bu rehberi; hasta güvenliğini, bakım kalitesini, hasta ve hemşire memnuniyetini ve mesleki yeterlilikleri artıran ve ayrıca bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıcı bir kaynak olarak gördüklerini belirtmiştir. Ayrıca çalışma kapsamındaki hemşireler rehber kullanımının; motivasyonlarını artırdığını, bağımsız hemşirelik rollerini yerine getirme konusunda desteklendiklerini hissettiklerini, kanıta dayalı uygulamayı hayata geçirmenin motivasyonunu yaşadıklarını ve akademik alan ile klinik alan arasında kurulan işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmiştir.

Sonuç: Çalışmada klinikte rehber kullanımının, hasta güvenliği, bakım kalitesi, mesleki yeterlilik, hasta ve hemşire memnuniyetini artırdığı belirlenmiştir. Kanıta dayalı rehberlerin klinikte uygulanması ve yaygınlaştırılması önerilmektedir.