2021, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-028
Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri
Nurgül KARAKURT1, Hatice DURMAZ2, Ayla KANBUR3
1Dr. Öğretim Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Dr. Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Erzurum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çocuk ihmali, çocuk istismarı, farkındalık

Amaç: Araştırmanın amacı öğretmenlerin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik görüşlerinin ve farkındalık düzeylerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yürütülen araştırmanın evrenini Erzurum Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı toplam 26 okulda görevli tüm öğretmenler (N=805), örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 494 öğretmen oluşturdu. Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dönem başında okullara gidilerek toplandı. Verilerin toplanmasında 63 soruluk anket formu kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan 494 öğretmenden 37 tanesinin istismar vakası ile karşılaştığı belirlendi. Öğretmenlerin çocuk istismarı risk faktörlerini bilme durumu puan ortalaması ise 49.59±22.07 bulundu. Öğretmenlerin çocuk istismarı belirtilerini tanıma durumları değerlendirildiğinde; duygusal istismar puan ortalamasının 62.09±32.11, fiziksel istismar puan ortalamasının 72.57±32.22, cinsel istismar puan ortalamasının 62.68±34.07 olduğu saptandı. Öğretmenlerin, fiziksel istismar hakkında kendini yeterli görenlerin oranı %82, duygusal istismar hakkında kendini yeterli görenlerin oranı %72.1, cinsel istismar hakkında kendini yeterli görenlerin oranı %70.2 olarak bulundu.

Sonuç: Öğretmenlerin çocuk istismar ve ihmaline yönelik risk faktörlerini tanımaları açısından farkındalıkları 100 puan üzerinden değerlendirildiğinde (49.59±22.07) orta düzeyde olduğu, en fazla fiziksel istismarı fark etme konusunda kendilerini yeterli gördükleri saptandı. Sonuçlar doğrultusunda, konunun öğretmenler için hizmet içi eğitime dahil edilmesi ve tüm eğitim kurumlarında periyodik eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir.