2021, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-021
Bebeklerde (3-6 ay) Periferik İntravenöz Kateterizasyon Uygulaması Sırasında Kullanılan Müzikli Dönencenin Ağrı Algısına Etkisi
Nagihan AKAY1, Sema KUĞUOĞLU2, Behice EKİCİ3
1Uzman Hemşire, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul/TÜRKİYE
2Prof. Dr, Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE
3Dr Öğr. Üyesi, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul/TÜRKİYE
Anahtar Sözcükler: Ağrı, bebek, hemşirelik bakımı, periferik intravenöz kateterizasyon

Amaç: Bu araştırma, 3-6 ay arası bebeklerde, periferik intravenöz kateterizasyon uygulaması sırasında kullanılan müzikli dönencenin ağrı algısına etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Yarı deneysel olarak 3-6 ay arası toplam 112 bebek ile yürütülen çalışma 2.11.2017 ve 31.01.2018 tarihlerinde bir hastanenin çocuk servisinde gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda intravenöz kateterizasyon işlemi sırasında müzikli dönence kullanılırken, kontrol grubuna sadece kateterizasyon uygulanmıştır. Bebek Tanıtıcı Bilgi Formu ve Face Legs Activity Cry Consolability (FLACC) Ağrı Ölçeği ile veriler toplanmıştır. Her iki grupta işlem öncesi, işlem sırası ve işlem sonrasında birbirinden bağımsız iki gözlemci eş zamanlı ağrı ölçeğini puanlamıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bebeklerin %52.7’si (n=59) kız, %47.3’ü (n=53) erkektir. Bebeklere ilişkin genel özelliklerin (yaş, tartı, boy) deney ve kontrol grupları arasında benzerlik gösterdiği saptanmıştır. İşlem öncesi (p:0.011; p< 0.05), işlem sırası (p:0.001; p< 0.01) ve işlem sonrasında (p:0.001; p<0.01) kontrol grubunun FLACC ağrı puanları, deney grubu FLACC ağrı puanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Periferik intravenöz kateterizasyon uygulaması sırasında ağrı algısının azaltılmasında müzikli dönence etkili bulunmuştur ve güvenle kullanılabilir.