2021, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Nükhet BAYER1, Zehra GÖLBAŞI2
1Dr. Öğretim Üyesi, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Profesör, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, hemşirelikte yönetim, tutum, verimlilik

Amaç: Tanımlayıcı türde olan bu çalışmanın amacı, hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumlarını belirmek, verimliliğe ilişkin tutumlarını bireysel ve mesleki bazı özeliklerine göre incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Ankara’da yer alan bir devlet hastanesi ve bir özel hastanede yapılmıştır. Çalışma araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 270 hemşire ile tamamlanmıştır. Veriler gerekli izinler alındıktan sonra Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Özelliklerini Belirleme Formu ve Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutum Ölçeği ’den oluşan veri toplama araçları ile toplanmıştır. Veriler SPSS 16.0 programında değerlendirilmiştir; süreksiz veriler sayı ve yüzde; sürekli veriler ise medyan, ortalama ve standart sapma ile gösterilmiştir. İstatistiksel analizde Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutum ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamalarının (47.74±8.51) orta düzeyin biraz altında olduğu ölçek alt boyut puanlarından ise “mesleğe bağlılık” alt boyutundan en yüksek puan ortalamasına (65.12 ±18.98) sahip olduğu bulunmuştur. Buna karşın “çalışma koşulları” alt boyutunda ise en düşük puan ortalamasına (30.91±17.72) sahip oldukları bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutum açısından mesleğe bağlılık konusunda iyi durumda olduklarını gösterirken, çalışma koşulları ile ilgili olumsuz olduklarını göstermektedir. Bu nedenle özellikle hemşirelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik planlamalar yapılması önerilir.