2020, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 271-277
Yaşlı Bireylerin Ağrıya Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumu ve Tutumu
Kadriye SAYIN KASAR1, Eda ÜNAL21, Sadet ÇAPACI3, Cemile KÜTMEÇ YILMAZ4, Güler DURU AŞİRET5
1Dr. Öğr. Üyesi, Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
2Arş. Gör., Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
3Hemşire, Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Aksaray, Türkiye
4Dr. Öğr. Üyesi, Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
55Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ağrı, hemşirelik, tamamlayıcı ve alternatif tedavi, tutum, yaşlı

Amaç: Araştırmanın amacı, yaşlı bireylerin ağrıya yönelik tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanım durumu ve tutumunu incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı bu çalışmanın örneklemi, Kasım 2018-Nisan 2019 tarihlerinde bir eğitim araştırma hastanesinin dahiliye kliniklerinde yatan 178 yaşlı bireyden oluşmaktadır. Veriler “Birey Tanıtım Formu” ve “Tamamlayıcı Tedavileri Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği (TTTÖ)” ile toplanmıştır.

Bulgular: Yaşlı bireylerin %25.8’i ağrıya yönelik tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemi kullanmaktadır. Kullanılan yöntemler çoğunlukla bitkisel ürünler (%65.2) olmakla birlikte, masaj (%19.6), dua etme (%6.5), aromaterapi (%4.3) ve sıcak uygulama (%4.3) kullanılan diğer yöntemlerdir. Katılımcıların, Tamamlayıcı Tedavileri Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği puan ortalaması 12.82±7.45’dir. Ölçek toplam puanı ile yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma durumu, gelir düzeyi, birlikte yaşadığı kişi, sürekli ilaç kullanımı, ağrı bölgesi ve kullanılan yöntem arasında anlamlı fark bulunmazken (p>0.05), ağrısı olan ve ağrısına yönelik tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemi kullananlarda anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmada, ağrısı olan ve herhangi bir tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemi kullanan yaşlıların olumlu tutumları daha yüksek olmasına rağmen, genel olarak tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerine yönelik olumlu tutumları düşük düzeydedir.