2020, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 262-270
Dahili Kliniklerde Çalışan Hekim ve Hemşirelerde Ölüm Kaygısının Belirlenmesi
Şuhule TEPE MEDİN1, Sevilay HİNTİSTAN2, Yavuz ÖZORAN3
1Hemşire, Ordu Devlet Hastanesi, Altınordu/Ordu,Türkiye
2Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
3Prof. Dr., Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü, Trabzon, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hekim, hemşire, kaygı, ölüm, ölüm kaygısı

Amaç: Bu çalışma, dahili kliniklerde çalışan hekim ve hemşirelerde ölüm kaygısının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini Ordu Devlet Hastanesi dahili kliniklerde çalışan 51 hekim ve 196 hemşire; örneklemini ise araştırma kabul ölçütlerine uyan 47 hekim ve 139 hemşire olmak üzere toplam 186 kişi oluşturmuştur. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Ölüm Kaygısı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, minimum ve maksimum değerler, t testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır.

Bulgular: Hekim ve hemşirelerin orta düzeyde ölüm kaygılarının olduğu ancak hemşirelerin ölüm kaygısının hekimlerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Hekimlerin ölüm kaygısını çocuk sayısı, evde birlikte yaşanılan kişiler ve dindarlık düzeyi; hemşirelerin ölüm kaygısını kurumda çalışma pozisyonu, ölümü düşünme sıklığı, ölümle ilgili düşüncelerini paylaşma ve ölüme ilişkin hizmet içi eğitim alma istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilemiştir.

Sonuç: Hemşirelerin ölüm kaygısının hekimlerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Hekim ve özellikle hemşirelerin ölüm kaygısıyla olumlu baş etmelerini sağlayacak yöntemleri bulmaları konusunda desteklenmesi önerilir.