2020, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 240-248
Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Girişimcilik Algıları ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Fatma KILAVUZ1, Arzu KARABAĞ AYDIN2
1Bilim Uzmanı Hemşire, Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2Dr, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kars, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Devamlı hemşirelik eğitimi, girişimcilik, hemşirelik öğrencileri, öğrenme

Amaç: Çalışma hemşirelik öğrencilerinin bireysel girişimcilik algıları ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın uygulaması 1-7 Mart 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde öğrenim gören 523 (%71.2) gönüllü öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; Tanıtıcı Bilgiler Formu, Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde öncelikle ölçek toplam puanının ve ölçek alt boyut toplam puanlarının tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır. Verilerin analizinde ise Mann-Whitney U, Kruskal Wallis-H ve Spearman Korelasyon Testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %57.7’sinin kadın ve yaş ortalamasının 20.99±2.05 olduğu saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği toplam puan ortalaması 119.98±15.30 olarak, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği toplam puan ortalaması ise 80.80±20.62 olarak bulunmuştur. Ailenin aylık gelir durumu ve düzenli kitap okuma alışkanlığı değişkenlerinin hem Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği hem de Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği puanlarını anlamlı düzeyde etkilediği saptanmıştır (p<0.05). Bireysel Girişimcilik Algısı Ölçeği ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği arasında negatif yönlü zayıf anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.001, r=-0.164).

Sonuç: Çalışmada bireysel girişimcilik algıları yüksek olan hemşirelik öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.