2020, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 232-239
Leuven Kemoterapi Hasta Bilgi Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
Serpil SU1, Şule ECEVİT ALPAR2
1Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Konya, Türkiye
2Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bilgi düzeyi, geçerlik, güvenirlik, kemoterapi

Amaç: Araştırma, Leuven Kemoterapi Hasta Bilgi Ölçeği (LKHBÖ)' nin geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Metodolojik tipte olan araştırmanın evrenini Konya ilindeki iki hastanenin ayaktan kemoterapi ünitelerinde kemoterapi uygulanan tüm hastalar, örneklemini ise Mart-Temmuz 2014 tarihleri arasında kemoterapi tedavisi uygulanan 239 hasta oluşturdu. Araştırmanın verileri Hasta Bilgi Formu, L-KHBÖ kullanılarak toplandı.

Bulgular: L-KHB֒nin geçerlik-güvenirlik çalışması doğrultusunda Cronbach Alpha’sı 0.86; maddelerin toplam puan korelasyonu rs=0.25 ile 0.58 arasında; uyum indeksleri Ki-kare:151.83 (p≤0.001), Serbestlik Derecesi:100. RMSEA:0.047, SRMR:0.061, CFI:0.90, NNFI:0.88, GFI:0.93, AGFI: 0.90 olarak; test ve tekrar test korelasyonu r:0.71, p≤ 0.001 olarak bulundu.

Sonuç: L-KHB֒nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlendi.