2007, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 012-025
Postmenopozal Dönem Kadınların Kemik Mineral Yoğunluklarını Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Sena KAPLAN1, Füsun TERZİOĞLU2
1Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü
2Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Kemik mineral yoğunluğu, postmenopozal osteoporoz, risk faktörleri ve hemşirelik

Giriş: Dünyada, 200 milyonun üzerinde insan kemik mineral yoğunluğu kaybı yaşamakta ve etkilenen kişilerin yaklaşık olarak %40'ını postmenopozal dönemdeki kadınlar oluşturmaktadır. Kemik Mineral yoğunluğu kayıplarına bağlı ortaya çıkan kırıklar sonucu, kadınlar uzun süre tıbbi tedavi almakta ve yaşam kaliteleri olumsuz etkilenmektedir.

Amaç: Bu çalışma postmenopozal dönem kadınların kemik mineral yoğunluklarını etkileyen bazı risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Sağlık Bakanlığı Ankara Araştırma ve Eğitim Hastanesinin menopoz polikliniğine başvuran femur boynu ve lomber 2-4 vertebra kemik mineral yoğunluğu ölçümleri yapılan 234 kadın oluşturmuştur. Veri toplama formu yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak araştırmacı tarafından toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmada, menopoz süresi, uzamış laktasyon, hormon replasman tedavisi alma durumu, genel sağlık sorunu yaşama ve birinci derece akrabalarında osteoporoz bulunma durumu ile femur boyun ve lomber 2-4 vertebra kemik mineral yoğunluğu arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Bu araştırmada, postmenopozal dönemdeki kadınlarda uzamış laktasyon dönemi ve hormon replasman tedavisinin erken bırakılması gibi faktörler osteoporoz risk faktörü olarak belirlenerek, litaratüre katkıda bulunmaktadır.