2020, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 206-214
Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Fiziksel Değerlendirme Becerilerini Kullanma Durumları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Nurcan ÇALIŞKAN1, Nevin DOĞAN2, Banu CİHAN ERDOĞAN3, Nefise Cevriye SUCU ÇAKMAK4, Atike Nilay KUBLASHVILI5, Gülcan EYÜBOĞLU6, Evrim EYİKARA7
1Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı , Türkiye
2Arş.Gör., Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Türkiye
3Hemşire, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye
4Öğr. Gör., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Türkiye
5Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
6Arş.Gör., Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Türkiye
7Arş.Gör., Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Fiziksel değerlendirme, hemşirelik, hemşirelik öğrencisi

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin fiziksel değerlendirme becerilerini kullanma durumlarını belirlemek amacıyla karşılaştırmalı-tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, Ankara ve Siirt ilinde bulunan iki üniversite hastanesinin yataklı servislerinde çalışan hemşirelerle (n=148) ve iki üniversitede öğrenim gören dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileriyle (n=381) gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Tanıtıcı Özellikler Formu” ve “Fiziksel Değerlendirme Beceri Formu” ile Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında toplanmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin %81.8’inin fiziksel değerlendirme becerilerini bilmelerine rağmen %61.5’inin bu becerileri kullandığı, öğrencilerin %68.5’inin fiziksel değerlendirmeyle ilgili ders aldığı saptanmıştır. Fiziksel değerlendirme becerilerini uygulamadaki en büyük engel olarak hemşirelerin %98’i yoğun iş yükünü, öğrencilerin %76.1’i ise öğretim elemanı desteğindeki yetersizliği belirtmiştir. Fiziksel değerlendirme becerileriyle ilgili ders alan öğrencilerin, klinik deneyim süresi 0-9 yıl olan hemşirelerin ve dahili/cerrahi yoğun bakımda çalışan hemşirelerin fiziksel değerlendirme becerilerini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla kullandıkları saptanmıştır (p<0.05). Hemşirelerin en çok inspeksiyon yöntemini kullandıkları belirlenmiştir (p<0.05).

Sonuç: Hemşirelerin ve öğrencilerin çoğunun fiziksel değerlendirme yöntemlerini bilmesine karşın uygulamada yaygın olarak kullanamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Fiziksel değerlendirme becerilerinin daha yaygın kullanılabilmesi için hemşirelik müfredatında fiziksel değerlendirme dersinin zorunlu olması, öğrencilerin bu becerileri kullanmaları için öğretim elemanlarının daha fazla destek vermesi, hemşirelerin iş yüklerinin azaltılması ve hizmet içi eğitimlerde fiziksel değerlendirme yöntemlerine yer verilmesi önerilmektedir.