2020, Cilt 7, Özel sayı, Sayfa(lar) 034-046
COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları
Sergül DUYGULU1, Seher BAŞARAN AÇIL2, Emine KURUCA ÖZDEMİR3, Yıldız ERDAT4
1Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Araş. Gör., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Araş. Gör., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID-19, salgın, sağlıklı çalışma ortamı, sorumluluk, yönetici hemşire

Son zamanlarda devam eden Coronavirüs salgını (COVID-19), Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası pandemi yaratan bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmiştir. Salgın nedeniyle hastanelere çok sayıda hasta yatışı gerçekleşmekte olup, bu hastaların bakım ve tedavisi, hastalığın ciddiyeti ve sağlık çalışanları da dâhil birçok kişiye bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle özellik arz etmektedir. Hastalığa bağlı mortalite oranlarının azaltılması, zamanında, ihtiyaca yönelik kanıta dayalı bakım vererek iyileşmenin sağlanması ve sağlık çalışanlarının güvenli bir çalışma ortamında hastalara bakım verebilmesi için hemşirelik hizmetleri yöneticilerinin rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu derleme makalede, COVID-19 salgınında hastanelerde hemşirelik hizmetlerinin yönetimine ilişkin yönetici hemşirelere yardımcı olabilecek bilgilerin ilgili literatür doğrultusunda derlenerek verilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda COVID-19 salgını altında hemşirelik hizmetleri yöneticilerinin sorumlulukları; hemşire ış̇ yükü, uygun fiziki koşullar, yeterli araç-gereç, geliştirme ve kariyer planlama, sosyal haklar, ış̇ sağlığı ve güvenliği, ekip ış̇ birliği, ıl̇etişim, takdir ve tanınma, etkili yönetim ve liderlik başlıkları altında ele alınmıştır.