2020, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 161-166
Ameliyat Sonrası Dönemde Solunum Egzersizi Günlüğü Kullanımının Düzenli Spirometre Kullanımına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Seher ÜNVER1, Mesude YILMAZ2
1Doç. Dr. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Hemşire Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Servisi, Edirne, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ameliyat sonrası dönem, egzersiz günlüğü, hemşirelik bakımı, solunum egzersizi, spirometre

Amaç: Ameliyat sonrası dönemde solunum egzersizi günlüğü kullanımının, hastaların düzenli spirometre kullanımına etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, randomize kontrollü olarak Mayıs 2017-Ekim 2018 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin genel cerrahi servisinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, genel anestezi altında açık abdominal cerrahi geçiren 80 hasta oluşturmuştur (çalışma grubu=44, kontrol grubu=36). Verilerin toplanmasında “birey tanılama formu” ve “solunum egzersizi günlüğü” kullanılmıştır. Her iki gruptaki hastalar araştırmacı tarafından ameliyat öncesi gün odalarında ziyaret edilmiş ve spirometre ile solunum egzersizi yapma konusunda bilgilendirilmiştir. Çalışma grubundaki hastalara yaptıkları egzersizleri üç gün boyunca solunum egzersizi günlüğüne, kontrol grubundaki hastalara ise boş bir kağıda not etmeleri istenmiştir. Verilerin analizinde; frekans, ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U testi ve ki-kare testleri kullanılmıştır. Araştırmanın raporlandırılması “Çalışmaların Raporlanmasında Birleştirilmiş Standartlar” kılavuzuna göre yapılmıştır.

Bulgular: Egzersizin her üç gününde de solunum egzersizi günlüğü kullanan hastaların kullanmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düzenli spirometre kullandıkları saptanmıştır (p<0.001).

Sonuç: Cerrahi kliniklerinde solunum egzersizlerinin takip edilebilmesini ve spirometrenin düzenli kullanımını sağlayarak etkinliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla solunum egzersizi günlüklerinin oluşturulması ve spirometre kullanımı ile birlikte hastalara bu günlüklerin verilmesi önerilmektedir.