2020, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 149-160
Motivasyonel Görüşmenin Hipertansif Bireylerin Yaşam Tarzı, Vücut Kitle İndeksi, Kan Basıncı, Özyeterlilik Algısı ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi
Funda ÖZPULAT1, Oya Nuran EMİROĞLU2
1PhD. Selcuk University Aksehir Kadir Yallagoz School of Health Department of Community Health Nursing Konya, Turkey
2Professor Hacettepe University Faculty of Nursing Department of Community Health Nursing Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hipertansif bireyler, yaşam tarzı, ilaç uyumu, motivasyonel görüşme, öz yeterlik

Amaç: Bu çalışmada, motivasyonel görüşmenin yaşam tarzı, kan basıncı, beden kitle indeksi, öz yeterlik algısı ve hipertansif bireylerin ilaç uyumu üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Konya Akşehir'de bulunan yedi Aile Sağlığı Merkezinde kayıtlı 25 ve 45 yaşları arasındaki hipertansif bireylerle yapılmıştır. Çalışmaya katılım isteğe bağlı tutulmuş ve katılmayı kabul eden 80 kişi randomize olarak deney ve kontrol gruplarına ayrılmıştır. Ancak çalışma 75 katılımcıyla tamamlanmıştır. Her iki gruba ön test uygulanmış, sonra deney grubu üç haftalık aralıklarla dört ziyaret ve bir ay sonra bir ziyaret olarak toplam 5 kez ziyaret edilmiştir. Her ziyarette, 30 ila 45 dakikalık bireysel motivasyonel görüşme yapılmıştır. Çalışma, her iki gruba da son test uygulanarak tamamlanmıştır. Çalışma 6 Şubat - 24 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve veriler SPSS 17.0 paketi kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Deney grubunun ön test puanları ile son test puanları arasında; Kan Basıncı, Beden Kitle İndeksi, İlaç Tedavisine Uyum Öz Yeterlilik Ölçeği ve Genel Öz Yeterlilik Ölçeği açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.

Sonuç: Motivasyonel görüşme, hipertansif bireylerin sağlıklı beslenmesinin sağlanmasında, egzersiz seviyesi ve kan basıncının düzenlenmesinde, öz yeterliliğin ve tedavi uyumunun arttırılmasında kullanılabilir.