2020, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 138-148
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hastane Afet ve Acil Durum Planları ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Aysun İYTEMÜR1, Sıdıka TEKELİ YEŞİL2
1Arş.Gör. Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Programı, Ankara, Türkiye
2Dr. Öğr. Üyesi Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü; Scientific Consultant, Rheinfelden, Switzerland
Anahtar Sözcükler: Acil durumlar, afet, afet ve acil durum planları, hastane, hemşire

Amaç: Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin Hastane Afet ve Acil Durum Planlarına ilişkin görüşlerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Veriler Nisan - Temmuz 2016 tarihleri arasında 28 soruluk bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Çalışmaya 402 hemşire katılmıştır. Katılımcıların afet ve acil durum planları hakkındaki görüşleri ile ilişkili olabilecek değişkenleri değerlendirmek için demografik, çalışma geçmişi, afet deneyimi gibi ankette yer alan değişkenler ile çapraz tablolar oluşturulmuştur. İstatistiksel anlamlılık ki kare testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların %70’i afet ve acil durumla ilgili bir eğitime katıldıklarını belirtmişlerdir. Eğitim almadığını belirtenlerin çoğunluğu (%71) 21-30 yaş grubundadır. Hastane Afet ve Acil Durum Planlarından haberdar olmadığını ifade edenlerin çoğunluğu (%76) yine 21-30 yaş grubundadır. Hastane Afet ve Acil Durum Tatbikatlarından haberdar olduğunu belirten hemşirelerin %60’ı meslekte 6-10 yıl çalışma sürelerine sahiplerdir.

Sonuç: Hastane Afet ve Acil Durum Planları konusunda haberi olmadığını ifade edenlerin çoğunluğunu mesleğin ve kurumda çalışmanın ilk yıllarında olan hemşireler oluşturmaktadır. Özellikle mesleğin ve kurumda çalışmanın ilk yıllarındaki hemşirelere, Hastane Afet ve Acil Durum Planları ile ilgili eğitimler ve farkındalık çalışmaları, tatbikatlara dâhil edilme gibi konularda öncelik verilmesi önerilmektedir.