2020, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 130-137
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Duygusal Emek ve Genel Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Altun BAKSİ1, Aylin DURMAZ EDEER2
1Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Duygusal emek, hemşire, sağlık, yoğun bakım üniteleri

Amaç: Yoğun bakım hemşirelerinde duygusal emeğin yordayıcısı olarak genel sağlık, sosyo-demografik ve mesleğe ilişkin bazı özelliklerin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kesitsel ve ilişkisel tipte tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma, Türkiye’nin batısında ve güneydoğusunda yer alan iki üniversite hastanesinde Temmuz–Aralık 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini yoğun bakım birimlerinde çalışan toplam 152 yoğun bakım hemşiresi oluşturmuştur. Araştırma için etik kuruldan, ölçeğin uyarlamasını yapan yazarlardan, kurumlardan ve hemşirelerden izin alınmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama, korelasyon ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yoğun bakım hemşirelerinin yaş ortalaması 30.28±5.35, %68.4’ü kadın, %53.3’ü mesleğini “orta düzeyde” sevdiğini ve sorumlu olunan/bakım verilen hasta sayısının ortalama 5.05(±2.95) olduğu saptanmıştır. Hemşirelerde derinlemesine davranış alt boyutu incelendiğinde mesleği sevme durumunun (Evet) (β=0.185, p<0.05) anlamlı yordayıcı olduğu saptanmıştır. Yüzeysel davranış alt boyutu incelendiğinde, mesleği sevme durumu (Evet) (β=0.298, p<0.001) ve ekonomik durum algısının (β=0.211, p<0.05) anlamlı yordayıcı olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada yoğun bakım hemşirelerinde genel sağlık durumunun duygusal emek için anlamlı yordayıcı olmadığı saptanmıştır. Hemşirelerin mesleği sevme düzeyi arttıkça duygusal emeğin alt boyutları olan “derinlemesine ve yüzeysel davranışın” arttığı saptanmıştır. Kurum yöneticileri hemşirelerin duygusal emek sürecini daha iyi yönetebilmesi için destek vermeli ve uygun klinik ortam oluşturulmalıdır. Yine hemşirelerin mesleklerini sevmesi için gerekli stratejilerin geliştirilmesi önerilmektedir.