2020, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-121
Hemşirelik Öğrencilerinin Periferal İntravenöz Kateter Yerleştirme İşlemi Hakkındaki Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
Handan EREN1,Ayşe TOPUZ2, Ayşe Sonay TÜRKMEN3
1Dr. Öğr. Üyesi Yalova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Yalova, Türkiye
2Öğr.Gör. Bilim Uzmanı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı, Karaman, Türkiye
3Doç. Dr. KaramanoğluMehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Karaman, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Beceri, bilgi, hemşire öğrenci, periferal intravenöz kateter

Amaç: Çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin periferal intravenöz kateter yerleştirmeye yönelik bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı olarak yürütülmüştür. Her sınıftan 20’şer öğrenci olmak üzere toplamda 80 öğrenci çalışmaya dâhil edilmiştir. Veriler Mayıs-Temmuz 2019 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik veri formu, bilgi formu ve beceri kontrol listesi yardımıyla laboratuvar ortamında toplanmıştır. Öğrenciler girişimi kol maketi üzerinde gerçekleştirmişlerdir.

Bulgular: Öğrencilerin bilgi puan ortalamaları 37.48±3.45, beceri puan ortalamaları 33.09±4.17 olarak belirlenmiştir. Birinci sınıfa devam eden öğrencilerin bilgi puan ortalamalarının (39.60±2.87), dördüncü sınıfa devam eden öğrencilerin ise beceri puan ortalamalarının (34.45±3.06) diğerlerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Bilgi puan ortalamaları ile beceri puan ortalamaları arasında pozitif yönde, istatistiksel açıdan zayıf bir ilişki bulunmuştur (r=0.244, p<0.05).

Sonuç: Öğrencilerin periferal intravenöz kateter yerleştirme işlemine yönelik bilgi ve beceri puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. İşleme yönelik beceri düzeyinin artırılması için bilgi düzeylerinin artırılması gerektiği, klinik uygulamalarda ve laboratuvar uygulamalarında her öğrencinin eğitimci veya klinik hemşire eşliğinde işlemi gerçekleştirme sayısının artırılması, ilerleyen sınıflarda beceriye yönelik laboratuvar uygulamalarının tekrarlanması gerektiği önerilmektedir.