2020, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-103
Kalp Yetersizliği Semptom Durumu Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Zehra GÖK METİN1, Merve GÜLBAHAR2
1Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Arş. Gör. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Geçerlik ve güvenirlik, kalp yetersizliği, ölçek, semptom

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Kalp Yetersizliği Semptom Durumu Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu metodolojik araştırma, Ankara’da bir üniversitenin erişkin hastanesi dahiliye ve kardiyoloji kliniklerinde takip edilen kalp yetersizliği (n=70) hastasıyla, 1 Haziran-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veriler “Hasta Bilgi Formu” ve “Kalp Yetersizliği Semptom Durumu Ölçeği” ile toplanmıştır. Sırasıyla, ölçeğin dil ve kapsam geçerliği, yapı geçerliği, güvenirlik değerleri belirlenmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 67.15±9.97 yıl olup, yarısından fazlasını (%58.6) evre 3 kalp yetersizliği olanlar oluşturmuştur. Uzman görüşleri arasında yüksek derecede uyum (KGO=1.00) olduğu saptanmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde, ölçeğin toplam varyansın %91.009’unu açıklayan yedi faktörlü yapısı olduğu ve faktör yüklerinin 0.2-1.0 arasında değiştiği belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde, Ki-kare/sd=1.551, normlaştırılmamış uyum indeksi=0.83 ve karşılaştırmalı uyum indeksi=0.83 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.86 bulunmuştur.

Sonuç: Ölçeğin, Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu ve hastalarda görülen kalp yetersizliği semptomlarını ve etkilerini değerlendirmede klinik araştırmalarda kullanılabileceği belirlenmiştir.