2020, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 078-085
Pediatrik Kanserlerde Aile Merkezli Psikososyal Bakımın Önemi
Melike Ayça AY KAATSIZ
Araş. Gör. Dr. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çocuk, ebeveyn, hemşire, kanser, psikososyal bakım

Pediatrik kanserlerde tedavi başarısının ve çocukların önündeki yaşam süresinin artışı erken ve etkin tedaviyi, en iyi hizmete erişimi, yaşam kalitesini, psikososyal bakımı daha da önemli hale getirmektedir. Hastalar için olduğu kadar hastaların etkileşiminin en yoğun olduğu aileleri için de zorlu bir deneyim olan bu süreç, ebeveynleri ve sağlıklı kardeşleri derinden sarsan travmatik bir deneyimdir. Çocukluk çağı kanserleri, diğer tüm hastalıklar gibi, fiziksel ve ruhsal anlamda olumlu sonuçların elde edilebilmesi için multidisipliner yaklaşılmasını gerektirir. Hasta çocuk ve ailesinde olumlu yönde psikososyal çıktıların elde edilebilmesi için, üyelerinin her birinin hem primer hem destekleyici rollerinin olduğu bir takım çalışmasına ihtiyaç vardır. Hastalık tedavi olsa dahi normalliğin tekrar kazanılması uzun ve yorucu olabilmektedir. Bu nedenle aile merkezli psikososyal bakıma ihtiyaç vardır. Tanı aşamasından palyatif bakıma ve yas sürecine kadar aile bireyleriyle sağlık profesyonelleri arasında kurulan etkileşimin ve aile merkezli psikososyal bakımın hem hasta çocuğa, hem diğer aile bireylerine, hem de sağlık bakım ekibine olumlu yönde çıktılar sağladığı kanıtlanmıştır. Tüm sağlık profesyonellerinin yanı sıra ebeveynlerle yakın bir etkileşim içinde olan hemşirelere bu süreçte büyük rol düşmektedir. İleri düzey rollerin kullanılarak aile içi iletişimin artırılması, sosyal desteğin sağlanması, baş etme becerilerinin geliştirilmesi ve sağlıklı kardeşlerin ele alınması sağlanmalıdır.