2020, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-066
Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Arzu YÜKSEL1, Saadet ERZİNCANLI2
1Dr. Öğr. Üyesi Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Aksaray, Türkiye
2Dr. Öğr. Üyesi Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Aksaray, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik öğrencileri, sosyal beceri, sosyal yeterlilik

Amaç: Çalışma öğrenci hemşirelerin sosyal beceri düzeylerini ve etkileyen faktörleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu çalışmada bir sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde öğrenim gören 249 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin orta (277.39±24.47) düzeyde olduğu, en yüksek sosyal kontrol (51.42±8.20), en düşük ise duyuşsal kontrol (42.41±6.72) alt ölçeğinden puan ortalamasına sahip oldukları belirlenmiştir. Sosyal beceri envanteri toplam puan ortalamaları ile öğrencilerin yaş, algılanan aile ekonomik durumu, mezun olunan lise ve üniversite yaşamında kaldığı yerin etkili olmadığı saptanmıştır. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre duyuşsal kontrol alt ölçeği puanları daha yüksektir. Sosyal aktivitede bulunan öğrencilerin duyuşsal anlatımcılık, sosyal anlatımcılık, sosyal kontrol ve toplam sosyal beceri envanteri puan ortancalarının sosyal aktivitede bulunmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin sosyal becerilerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin var olan sosyal becerilerini devam ettirebilecekleri ve yeni beceriler kazandırmaya yönelik eğitim programlarının hazırlanması önerilmektedir.