2020, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 048-056
İnmeli Hastaya Yönelik Çevre Güvenliği Öğretiminde İki Farklı Simülasyon Uygulamasının Öğrenci Stres, Özgüven ve Memnuniyetine Etkisi
Elif ATEŞ1, Vesile ÜNVER2, Bahire ULUS3
1PhD, Acibadem Mehmet Ali Aydınlar University, School of Nursing, Istanbul/Turkey
2Prof. Dr. Acibadem Mehmet Ali Aydınlar University, School of Nursing, Istanbul/Turkey
3Assist. Prof. Acibadem Mehmet Ali Aydınlar University, School of Nursing, Istanbul/Turkey
Anahtar Sözcükler: Çevre güvenliği, eğitim, hemşirelik öğrencileri, simülasyon

Amaç: Bu çalışma, inmeli hastaya yönelik çevre güvenliği öğretiminde kullanılan iki farklı simülasyon uygulamasının hemşirelik öğrencilerinin, özgüven, memnuniyet, bilgi düzeyi ve stres algısı üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, randomize kontrollü, ön test-son test, karma tasarım kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 62 öğrenci katılmıştır (kontrol grubu, n=31 ve deney grubu, n=31). Manken ile uygulama yapan öğrenciler çalışmanın kontrol, standart hasta ile uygulama yapanlar ise deney grubunu oluşturmuştur.

Bulgular: Standardize hasta grubundaki öğrencilerin sırasıyla memnuniyet ve özgüven puanları manken grubundaki öğrencilere göre daha yüksek ve aralarındaki farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p=0.01; p=0.04). Bilgi düzeyleri açısından her iki grup için pre-test ve post-test puanları açısından fark saptanmadı (p>0.05). Bununla birlikte grup içi karşılaştırmada, kontrol grubundaki öğrencilerin pre-test ve post-test puanları arasında anlamlı bir fark saptandı. Öğrencilerin stres algıları, stres kaynakları ve stres yönetimi olarak iki ana tema altında analiz edildi.

Sonuç: Standardize hasta ile uygulama yapmak öğrencilerin memnuniyet ve özgüvenlerini daha artırmaktadır. Bununla birlikte her iki simülasyon uygulamasının öğrencilerin bilgi düzeyleri açısından bir fark oluşturmadığı saptandı. Simülasyon uygulamasının öğrencilerde stres oluşturduğu ancak iyi organize olmanın stres yönetiminde etkili olduğu bulunmuştur.