2020, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-047
Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma Yapma ve Sonuçlarının Kullanımında Karşılaştığı Engeller
Merve ÇAĞLAR1, Beyza SARAY2, Didem ŞENGÜL3
1Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbu, Türkiye
2Öğrenci, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bilecik, Türkiye
3Öğrenci, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bilecik, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Araştırma, farkındalık, hemşirelik, öğrenci

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin araştırma yapma ve sonuçlarının kullanımında karşılaştığı engellerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmanın evrenini Mart-Mayıs 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin hemşirelik bölümündeki 348 öğrenci, örneklemini ise 241 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma verileri tanıtıcı formu ve Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,97±1,51 olup, %78,0’i kızdır. Herhangi bir bilimsel araştırmaya katılmayan öğrencilerin oranı %90,9’dır. Yalnızca %21,6’sının bilimsel bir yayın okuduğu ve %29,9’unun hemşirelikte süreli yayınları takip ettiği saptanmıştır. Öğrencilerde Araştırmalara Yönelik Olumsuz Tutum alt boyut puanı 18,71 ± 4,98, Araştırmalara Yönelik Olumlu Tutum alt boyut puanı 23,50 ± 5,81 bulunmuştur. Öğrencilerden veri kaynaklarına ulaşma hakkında bilgi sahibi olmayanlarda araştırmaya ilişkin olumsuz tutumun (p<0,05); hemşirelikte süreli yayın takip edenlerde ise araştırmalara yönelik olumlu tutumun anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

Sonuç: Bu çalışmanın sonucuna göre öğrencilerin araştırmaya ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadığı ve veri kaynaklarına ulaşmayı bilmeyen, hemşirelik bölümünü isteği dışında tercih eden öğrencilerde araştırmaya yönelik olumsuz tutum bulunduğu saptanmıştır.