2020, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-030
Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Bakım Algıları
Serpil İNCE1, Serap BİNGÖL2
1Dr. Öğr. Üyesi Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Kampus/Antalya, Türkiye
2Hemşire, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Hemşiresi, Kampus/Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Acil servis, bakım, bakım algısı, hemşirelik, hemşirelik bakımı

Amaç: Bu çalışmada acil serviste çalışan hemşirelerin, hemşirelik bakım algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik yöntem kullanılmıştır. Bir üniversite hastanesinin acil servisinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 13 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, yüz yüze görüşme tekniğinin kullanıldığı yarı yapılandırılmış derinlemesine bireysel görüşme formu ile toplanmıştır.

Bulgular: Araştırma verilerinin çözümlemesi sonunda, acil servis hemşirelerinin bakım algıları; “Bakım Eylemlerini Adlandırmada Zorlanma, Hemşirelerin Özellikleri, Bakım Engelleri” olmak üzere üç ana temada toplanmıştır. Hemşireler acil servise başvuran hastaların özelliklerinden dolayı öncelikli olarak akut problemlere odaklandıklarını ifade etmişlerdir.

Sonuç: Hemşireler bakım kavramını; daha çok hastanın fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlamışlardır. Hemşireler, hastaların psikolojik bakım gereksinimlerinin olduğunu bildiklerini, ancak yoğunluk, tedavi odaklı çalışmanın hastanın bu gereksinimlerini karşılamada bir engel teşkil ettiğini belirtmişlerdir. Acil serviste hizmet verilen alanlara özgü (triyaj, sarı, kırmızı ve yeşil alan) hastaların öncelikli bakım ihtiyaçlarının göz önüne alınarak eğitimlerin planlanması önerilmektedir.