2020, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-014
Farklı Kuşaktaki Hemşirelerin Tıbbi Hata Tutumları
Bilgen ÖZLÜK
Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşire, kuşak, tıbbi hata, tutum

Amaç: Bu çalışma, farklı kuşakta yer alan hemşirelerin tıbbi hata tutumlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı türde olup, Ocak - Şubat 2017 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde, 257 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Etik onam, kurum ve ölçeği geliştiren yazardan izin alınmıştır. İstatistik analiz için, sayı, yüzde, ortalama ve ANOVA testleri yapılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin %24.9’unun X, %68.9’unun ise Y Kuşağı’nda yer aldığı belirlenmiştir. Hemşirelerin tıbbi hatalara karşı tutum toplam puan ortalamaları 2.32±0.34 olarak bulunmuştur. Kuşaklar ile “tıbbi hata algısı” ve “tıbbi hata nedenleri” alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Çalışmada, her dört kuşakta yer alan hemşirelerin “tıbbi hata ve hata bildiriminin önemi” farkındalığının düşük olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda farkındalığın artırılması için tıbbi hata eğitimlerin artırılması, hataları önleyici ve bildirimleri destekleyen sistemlerin oluşturulması önerilmektedir.