2019, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 197-205
Hemşirelerin İntramüsküler ve İntravenöz İlaç Uygulama Basamaklarının Değerlendirilmesi: Gözlem Çalışması
Nuray CANER1, Pınar TEKİNSOY KARTIN2
1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erciyes, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erciyes, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik uygulamaları, ilaç hataları, ilaç uygulamaları

Amaç: Bu araştırma hemşirelerin intramusküler ve intravenöz ilaç uygulama basamaklarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma gözlem metodu ile yapılmış tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya katılmayı kabul eden 34 hemşire araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler araştırmacı tarafından literatür taranarak oluşturulan anket formu ve intramüsküler (IM), intravenöz (IV) ilaç uygulama basamaklarından oluşan gözlem formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma öncesinde hemşirelerden sözlü ve yazılı onam, kurum ve etik kuruldan onay alınmıştır.

Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre hemşirelerin %85.3’ü ilacın son kullanma tarihinin her zaman kontrol edilmesi gerektiğini ifade ettiği halde, gözlemlenen uygulamaların tamamında ilacın son kullanma tarihinin hemşire tarafından kontrol edilmediği, %79.4’ü işlem öncesinde her zaman ellerin yıkanması gerektiğini belirttiği halde, gözlemlenen uygulamaların %34.9’unda ellerin yıkanmadığı, %70.6’sının işlem öncesinde her zaman hastaya açıklama yapılması gerektiğini belirttiği halde, gözlemlenen uygulamaların %72.1’inde işlem öncesinde hastaya açıklama yapılmadığı belirlenmiştir. IM uygulamaların %61.8’inde, IV ilaç uygulamalarının %50.0’ında ilacın doğru miktarda sıvı ile sulandırılmadığı ve doğru miktarda uygulanmadığı saptanmıştır.

Sonuç: Hemşirelerin ilaç uygulama basamaklarına ilişkin yeterli bilgiye sahip oldukları ancak uygulama basamaklarını doğru yapmadıkları gözlenmiştir.