2019, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 177-188
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Maruz Kaldıkları Fiziksel Zorlanmaların Analizi
Ebru ARSLAN ÖZDEMİR1, Özlem ÖRSAL2
1Hemşire, Atatürk Devlet Hastanesi, Zonguldak, Türkiye
2Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, kas-iskelet sistemi, postür, yoğun bakım üniteleri

Amaç: Yoğun Bakım ünitelerinde görev yapan hemşireler vardiya boyunca, kendi kilolarından çok daha fazla ağırlıkta olan hastaları, kaldırma, itme, çevirme gibi fiziksel zorlanma gerektiren faaliyetleri yerine getirmektedir. Bu çalışmanın amacı; ergonomik risk analizine göre yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerde gözlenen tekrarlı hareketlerden hastaya pozisyon verme faaliyetinin kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ile ilişkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Şubat-Nisan 2017 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından hazırlanan tanımlayıcı bilgiler formu ve REBA çalışan değerlendirme formu kullanılarak anket ve gözlem yoluyla bir devlet hastanesinin beş adet yoğun bakım ünitesinde çalışan 98 hemşire ile tamamlanmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 32.50±7.3, beden kitle indeksleri 23.51 olup, %46.9’unun 3. basamak GYB, %29.6’sının 2. basamak GYB, %9.2’sinin Koroner YB, %6.1’inin Göğüs YB ve %8.2’sinin Nöroloji YB’da görev yaptığı bulunmuştur. Çalışmamızda hemşirelerin tekrarlı hareketlerde bulundukları pozisyon verme işleminde vücut postürü değerlendirmesi sonucunda REBA’dan aldıkları ortalama puan 8.71 ± 1.74 (min. 5.00 – maks. 13.00) olup, hemşirelerin %63.3’ünün yüksek derecede risk altında olduğu bulunmuştur. Boyun bölgesinde, omuz bölgesinde, sırt bölgesinde ve ayak-ayak bileğinde ağrısı olan hemşirelerin REBA puanları daha yüksektir (p<.05).

Sonuç: Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin çoğunda kas iskelet problemi bulunmaktadır. Yoğun bakımlarda hastaya pozisyon verme işleminde hemşirelerin yükünü azaltan yatakların / yardımcı cihazların kullanılması yararlı olacaktır.