2019, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-109
Pediatri Hemşirelerinin Empatik Eğilim, Duygusal Emek Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
Gamze YILMAZ1, Gülbeyaz BARAN DURMAZ2
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Ağrı, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Duygusal emek, empati, pediatri hemşiresi, tükenmişlik

Amaç: Çalışma pediatri hemşirelerinin empatik eğilim, duygusal emek davranışları ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, herhangi bir örneklem seçimine gidilmeden, Ağrı il merkezi ve pediatri servisi bulunan ilçe hastanelerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 66 pediatri hemşiresi ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Empatik Eğilim Ölçeği”, “Duygusal Emek Ölçeği” ve “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır.

Bulgular: Pediatri hemşirelerinin yaş ortalaması 28.36±6.13 dür. Hemşirelerin %54.5’inin kadın, %60.6’sının evli, %62.1’inin lisans mezunu olduğu, %43.9’unun 2-5 yıldır pediatri hemşiresi olduğu bulunmuştur. Pediatri hemşirelerinin orta düzeyde empatik eğilime sahip olduğu; duygusal emek ölçeğinde duygusal çaba ve yüzeysel davranış alt boyutlarının daha çok kullandığı; duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutunda orta düzeyde, kişisel başarı boyutunda ise yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin empatik eğilim ve tükenmişlik puan ortalamaları arasında ve yüzeysel davranış ile duygusal tükenme arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde negatif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Yüksek empatik eğilimin ve yüzeysel davranış göstermenin pediatri hemşirelerinin tükenmişlik düzeylerini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.