2019, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 110-119
Kadınların Meme Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Farkındalıklarının ve Uygulamalarının Belirlenmesi
Neriman GÜZEL1, Nurhan BAYRAKTAR2
1Orhan Sevinç MTAL Şehitkamil, Gaziantep
2Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Lefkoşa, KKTC
Anahtar Sözcükler: Erken tanı, farkındalık, hemşirelik, meme kanseri

Amaç: Bu araştırma, kadınların meme kanserinin erken tanısına yönelik farkındalıklarının ve uygulamalarının saptanması amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bir vakıf üniversitesinde çalışan 122 kadın personel araştırmaya dâhil edildi. Araştırmanın verileri Aralık 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında literatüre dayalı olarak geliştirilen “Kadınların Meme Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Farkındalıklarını ve Uygulamalarını Belirleme” anketi ile öz bildirim yöntemi ile toplandı. Araştırmanın yapılabilmesi için üniversite Etik Kurulu’ndan ve Rektörlüğü’nden izin; araştırma kapsamına alınan kadınlardan bilgilendirilmiş onam alındı. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20 istatistik programı kullanılarak; sayı, yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama ve ki kare testi yöntemleri ile değerlendirildi.

Bulgular: Kadınların meme kanserinin erken tanısına yönelik farkındalıklarının ve uygulamalarının istenen düzeyde olmadığı belirlendi. Kadınların konuya ilişkin bilgi almış olmalarının ve eğitim düzeylerinin yüksek olmasının meme kanserinin erken tanısına ilişkin farkındalık ve uygulamalarını olumlu yönde etkilediği saptandı.

Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, kadınların konuya ilişkin farkındalıklarının ve uygulamalarının geliştirilmesine yönelik politikaların ve çalışmaların geliştirilmesi önerildi.