2019, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-009
Hemşirelerin Profesyonellik Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri
Recep Can1, Kemal Macit Hisar2
1Isparta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi, Isparta Devlet Hastanesi, Isparta, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, profesyonellik, tükenmişlik

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerde profesyonellik davranışları ve tükenmişlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini bir ilçedeki kamu sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler oluşturmuştur. Örnekleme yöntemi olarak amaçlı örneklem yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümünde kişisel bilgi formu, ikinci bölümünde Profesyonel Davranış Değerlendirme Envanteri (HPDE), üçüncü bölümünde Maslach Tükenmişlik Ölçeği yer almaktadır.

Bulgular: Hemşirelerin %36’sının klinik servislerde çalıştığı, %59,6’sının 36-45 yaş aralığında ve %78,7’sinin kadın olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin profesyonellik davranışlarından toplumsal hizmet sunma ve yeterlilik ve sürekli eğitim boyutları ile duygusal tükenmişlik arasında negatif yönlü, düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına göre profesyonelliğin alt boyutlarından olan yeterlilik ve sürekli eğitim boyutunun duygusal tükenmişlik üzerinde negatif yönlü anlamlı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Hemşirelerin profesyonellik davranışları düşük ve tükenmişlik düzeyi ise yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda eğitim ve uygulamaların yapılması önerilmektedir.