2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 220-229
Hemşirelik Öğrencilerinin İçselleştirilmiş Kilo Önyargılarının Depresyon ve Yeme Davranışlarıyla İlişkisinin Belirlenmesi
Emine YILMAZ1, Meryeme AKSOY2
1Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Bingöl, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşire, depresyon, kilo, önyargı, yeme davranışı

Amaç: Bu çalışmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin içselleştirilmiş kilo önyargı düzeyinin depresyon ve yeme davranışlarıyla ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmada 329 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplamak amacıyla Soru Formu, İçselleştirilmiş Kilo Önyargı Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri ve Hollanda Yeme Davranışı Anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik dağılımları, ortalama, standart sapma, t testi, Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılanların %73.5’inin kız, %15.1’inin beden kitle indeksi <18.5, % 61.7’sinin 18.5-24.9 ve %23.2’sinin 25.0-40.0 arasında olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin cinsiyet durumuna göre, yeme davranışı toplam puan ortalamaları ve alt boyutlarında duygusal yeme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, kız öğrencilerin puan ortalamasının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Beden kitle indeksi ve kilo önyargıları toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, sadece kilolu-obez bireylerin değil zayıf bireylerinde kilolarından dolayı kendilerini damgaladıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin kilo önyargı ile depresyon ölçeği ve yeme davranışı toplam puanı, alt boyutlarından duygusal yeme ve kısıtlayıcı yeme arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda içselleştirilmiş kilo önyargı düzeyi ile depresyon, duygusal ve kısıtlayıcı yeme davranışları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki belirlenmiştir. İçselleştirilmiş kilo önyargı düzeyinin sadece kilolu-obez bireylerde değil aşırı zayıf bireylerde de yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; toplumdaki kiloya yönelik önyargılarla beslenen içselleştirilmiş önyargı düzeyinin kilo ile mücadelede göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.