2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 192-208
Hastaların ve Hemşirelerin Hemşirelik Bakımına Yönelik Algılarının İncelenmesi
Şenay GÜL1, Leyla DİNÇ2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları ABD, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bakım algısı, bakım davranışları ölçeği, hasta, hemşire

Amaç: Çalışma hastaların ve hemşirelerin bakım algısını incelemek ve aralarındaki farkı ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu çalışmada cerrahi ve dahiliye kliniklerinde tedavi gören 140 hasta ve bu hastalara bakım veren 140 hemşire araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri hastalara ve hemşirelere özgü veri toplama formu ve BDÖ-30 kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Hastaların ve hemşirelerin BDÖ-30 kullanarak bakım algılarını belirlediğimiz çalışmamızda ölçek toplam puan ortalamalarının ve alt boyut puan ortalamalarının oldukça yüksek olduğu, toplam puan ortalamaları arasında fark olmadığı hesaplanmıştır. Çalışmada hastaların çoğunun hemşirelik bakımından memnun oldukları ve hemşirelik bakımından memnuniyeti arttıkça ölçek toplam puan ve alt boyut puanlarının da arttığı belirlenmiştir. Çalışma bulgularımıza göre, hemşirelerin ve hastaların bakım algıları olumlu olmakla birlikte, hemşireler nitelikli bakımı olumsuz yönde etkileyen pek çok faktörün olduğunu vurgulamışlardır.

Sonuç: Araştırmada hastaların ve hemşirelerin BDÖ-30 toplam puan ortalamaları ile alt boyut puan ortalamalarının oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın farklı kliniklerde bakım alan hastalar ve hemşirelerin katılımıyla daha geniş örneklem ile tekrarlanması önerilmektedir.