2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 138-151
Üniversite Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Süresince Emzirme Konusunda Edindikleri Bilgi ve Deneyimler
Gülten KOÇ1, Ayten ŞENTÜRK-ERENEL2 Kafiye EROĞLU3
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik eğitimi, emzirme, hemşirelik öğrencileri

Amaç: Çalışmanın amacı lisans eğitimi yapan dört hemşirelik okulunun mezun konumdaki öğrencilerinin, emzirme konusundaki bilgi düzeylerini ve uygulamalarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:<7b> Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini dört üniversitenin hemşirelik lisans programı mezun konumunda olan 261 öğrenci oluşturmuştur. Evrenin %90.8’ine ulaşılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu aracılığıyla, yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin emzirme bilgi puan ortalaması 38.8±3.5 (toplam 50 puan)’dir. Emzirme konusu alt boyutlarından anne sütünün içeriği ve emzirme alt boyutu puan ortalaması 9.8±2.1, etkili emzirme davranışı alt boyutu puan ortalaması 9.2±2.7, anne sütünün faydaları alt boyutu puan ortalaması 4.4±0.9, laktasyon fizyolojisi alt boyutu puan ortalaması 6.0±1.1, meme bakımı alt boyutu puan ortalaması 4.2±1.3 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %97.5’i eğitimleri boyunca en az bir defa emzirme danışmanlığı, %72.2’si ise meme bakımı yapmıştır.

Sonuç: Çalışma bulguları, çalışmanın yürütüldüğü okulların ders programında emzirme konusuna yönelik verilen teorik ve uygulamalı eğitimin iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin %97’si emzirme bilgisi, %96.5’i emzirme danışmanlığı yapma konusunda kendisini yeterli bulduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin mezun oldukları okulların eğitim modeli ve danışmanlık sayısına göre bilgi puan ortalamaları bakımından gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05).