2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 116-127
Türkiye’de 2009-2016 Yılları Arasında İş Sağlığı Hemşireliği Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Değerlendirmesi
Oya Nuran EMİROĞLU1, Nilgün KURU2, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR3
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çalışan sağlığı, hemşirelik, iş sağlığı, lisansüstü hemşirelik eğitimi

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’de 2009–2016 yılları arasında “iş sağlığı hemşireliği” alanında yapılmış lisansüstü tezlerin bazı özellikleri yönünden incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında “iş sağlığı, işçi sağlığı ve hemşirelik” anahtar kelimeleri ayrı ayrı ve birlikte kullanılarak tarama yapılmıştır. Tez değerlendirme formu araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.

Bulgular: Tarama sonucunda 15 teze ulaşılmış olup, tezlerin %86.7’si yüksek lisans tezidir. Bu tezlerin %53.8 oranda halk sağlığı hemşireliği anabilim dalında, çoğunlukla Marmara Üniversitesinde (%23.0) ve 2009 (%30.7) yılında yapıldığı görülmüştür. Tezlerin %73.2’si tanımlayıcı çalışmadır. Tezlerde literatür doğrultusunda hazırlanan tanıtıcı bilgiler formu, ölçekler, anketler ve OMAHA Sınıflama Sistemi kullanılmıştır.

Sonuç: Tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu, tanımlayıcı araştırma türünde yapıldığı, yıllara göre iş sağlığı alanında yapılan tezlerde sayısal olarak azalma görüldüğü ve çalışmaların çoğunun yayın haline dönüştürülmediği saptanmıştır.