2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-101
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Göçle Gelen Ergenlerde Benlik Saygısını Yükseltme Programının Etkililiğinin Araştırılması
Zeliha KAYA ERTEN1, Ümit SEVİĞ2
1Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Adölesan, benlik saygısı, göç, halk sağlığı, hemşirelik

Amaç: Bu çalışma Sister Callista Roy’un uyum modelinden yola çıkılarak göçle gelen ve gelmeyen ergenlerin uyumlarını artırmak için yapılan benlik saygısını yükseltme programının benlik saygısı düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kayseri’ye 5-8 yıl içinde göçle gelmiş ve Kayseri’de yaşayan 13-14 yaş grubu ergenler çalışma kapsamına alınmıştır. Göçle gelen ve gelmemiş olan 40 ergenden oluşan 2 müdahale 2 kontrol olmak üzere 4 grup oluşturulmuştur. Müdahale gruplarına ayrı ayrı benlik saygısı yükseltme programı uygulanmıştır. Kontrol gruplarına herhangi bir program uygulanmamıştır. Sosyo-demografik özelliklerin ve benlik saygısını etkileyen faktörlerin belirlenebilmesi için “Kişisel Bilgi Formu”; benlik saygısı düzeylerini belirlemek için “Lise Öğrencileri Özsaygı (Benlik Saygısı) Envanteri” kullanılmıştır. Bütün grupların benlik saygı düzeyleri, ön test, son test ve izlem ölçümleri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Benlik saygısı yükseltme programı sonrası müdahale gruplarının benlik saygısı puan ortalamaları, kontrol gruplarının puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Göçle gelen ve gelmeyen müdahale grupları arasında puan farkları ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Sonuç: Çalışmada sosyo ekonomik ve kültürel ortamın bireylerin uyumunu göç kadar etkilediği düşünülürken, benlik saygısı yükseltme programının ise aynı ortamı paylaşan göçle gelen ve gelmeyen ergenlerin benlik saygılarını kontrol gruplarına göre ve kendi ön-son test puan ortalamalarına göre olumlu ve benzer şekilde etkilediği bulunmuştur.