2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-115
Dispne-12 Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Zehra GÖK METİN1, Aylin HELVACI2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Dispne, geçerlik, güvenirlik, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, ölçek

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Dispne-12 Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Metodolojik tasarıma sahip araştırma, Ankara ilinde bir üniversite hastanesinde takip edilen 60 KOAH tanılı hastayla yürütülmüştür. Veri toplamak için “Hasta Bilgi Formu” ve ”Dispne-12 Ölçeği” kullanılmıştır. Sırasıyla ölçeğin dil ve kapsam geçerliği, yapı geçerliği, güvenirlik değerlerini belirleme aşamaları gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63.5±8.7, KOAH tanı yılı ortalaması 5.9.±4.9 yıl idi. Örneklemin büyük çoğunluğunu (%70.0) erkek ve evli (%81.7) hastalar oluşturmuştur. Yapılan kapsam geçerliğinde ölçek maddelerine ilişkin uzman görüşleri arasında yüksek derecede uyum olduğu saptanmıştır (KGO=1.00). Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin toplam varyansın %84.14’ünü açıklayan iki faktörlü yapıya sahip olduğu ve faktör yüklerinin 0.80-0.95 arasında değiştiği belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizine göre, Ki-kare/sd=1.936, normlaştırılmamış uyum indeksi=0.89 ve karşılaştırmalı uyum indeksi=0.94 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.97 bulunmuştur.

Sonuç: Dispne-12 Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik kriterlerini kabul edilebilir düzeyde karşıladığı belirlenmiştir. Dispnenin subjektif açıdan değerlendirilmesinde önemli yeri olan ölçek, klinik çalışmalarda kullanılabilir.