2006, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 012-022
Hormon Replasman Tedavisinin İlk Altı Ayda Kadınların Beden Kitle İndeksi Üzerine Etkisi
Gülcihan AKKUZU, Instructor, RN, PhD1, Kafiye EROĞLU, Professor, RN, PhD2
1Başkent University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing and Health Services
2Hacettepe University, School of Nursing, Department of Obstetrics and Women's Health Nursing
Anahtar Sözcükler: Hormone replasman tedavisi, menapoz, beden kitle indeksi (BKI)

Amaç: HRT (Hormon Replasman Tedavisi) nin, tedavinin ilk altı ayında BKI (Beden Kitle İndeksi) üzerine etkisinin incelenmesi.

Yöntem: Örneklem bir menopoz polikliniğine başvuran 238 kadından oluşmaktadır. Veriler tedavinin başlangıcında, 3. ve 6. ayında toplanmış, Ki Kare ve Tekrarlı Ölçümlerde Varyans analizi testleri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kadınların %9.3'ünün okur-yazar olmadığı, %60.5'nün okuryazar yada ilkokoul mezunu olduğu ve %20.2'nin orta okul ve üzeri öğrenim gördüğü saptanmıştır. Kadınların tedavi başlandığı sırada ortalama BKI değeri 30.46 ±4.77 (p >0.05) olarak hesaplanmıştır. Araştırma 3. ay izleminde toplam 217, 6. ay izleminde ise 206 kadınla tamamlanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda kadınların BKİ ortalamalarının zaman içinde değişmediği belirlenmiştir (p >0.05).

Sonuç: HRT, tedavinin ilk 6 ayında kadınların BKI'ni değiştiren bir etki göstermemektedir. Tedavinin BKI üzerine etkisinin daha uzun süreli tedavi sonucunda değerlendirileceği benzer çalışmaların yapılması önerilmiştir.