2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-059
Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stresi ve Mesleki Benlik Saygısı Arasındaki İlişki
Hülya FIRAT KILIÇ
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Gazimağusa, KKTC
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik eğitimi, hemşirelik öğrencisi, eğitim stresi, mesleki benlik saygısı

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik lisans öğrencilerinin eğitim stresi ile mesleki benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın örneklemini 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan bir vakıf üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans Programında öğrenim gören 269 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği” ve “Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Yapılan çalışmada kız öğrencilerin ve mesleğini severek seçenlerin daha yüksek benlik saygısına sahip olduğu, ayrıca ikinci ve üçüncü sınıftaki öğrencilerin eğitim stresinin birinci ve son sınıf öğrencilerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda hemşirelik öğrencilerinin eğitim stresi ile mesleki benlik saygıları arasında herhangi bir ilişki olmadığı bulunmuştur.

Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda, ikinci ve üçüncü sınıftaki öğrencilerin eğitim stresini azaltmaya yönelik ders programlarının yeniden düzenlenmesi erkek öğrencilerin mesleki benlik saygısını artırmaya yönelik girişimlerin planlanması ve ileriki çalışmaların daha geniş örneklemde ve farklı ölçüm araçları ile yapılması önerilmektedir.