2017, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 024-037
Hemşirelerde Mesleki Bağlılığın Mesleki Prestijle Açıklanması
Neslihan DERİN1, Neslihan ŞİMŞEK ILKIM2, Hilal YAYAN3
1İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Malatya, Türkiye
2Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanşma Vakfı Başkanlığı, Malatya, Türkiye
3İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Malatya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Mesleki bağlılık, algı, hemşirelik

Amaç: Araştırmanın amacı; hemşirelerde algılanan mesleki prestijin, mesleki bağlılığa ne derece yol açtığını belirlemek ve hemşirelerin mesleki prestij algılarının ve mesleki bağlılıklarının, demografik niteliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koyabilmektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evreni, Malatya merkezde faaliyet gösteren iki büyük kamu hastanesinde çalışan 1900 hemşireyi kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 320 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, geliştirilen veri toplama formu aracılığıyla yüz yüze anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Formun birinci bölümünde araştırmaya katılanların demografik özellikleri ve kurumsal özelliklerine ilişkin sorular, ikinci bölümde “Mesleki Bağlılık Ölçeği”, üçüncü bölümde ise ‘‘Mesleki Prestij Ölçeği’’ yer almaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde frekanslar, aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi (OneWayAnova) ve regresyon testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve algılanan mesleki prestijin mesleki bağlılık üzerinde yaklaşık %10 oranında açıklayıcı etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Yaşla birlikte mesleki bağlılık artarken, mesleki prestij algısının düştüğü, kadınların mesleki prestij algılarının, erkeklere göre daha yüksek olduğu, diğer hemşirelere göre yönetici olarak görev yapan hemşirelerin hem mesleki prestij algılarının hem de mesleki bağlılıklarının daha yüksek olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre mesleki prestij, mesleki bağlılık üzerinde açıklayıcı etkiye sahiptir. Hemşirelerde mesleki prestij algısıve mesleki bağlılık bir takım demografik niteliklere göre farklılaşmaktadır.