2017, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 036-048
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Teknolojiye İlişkin Tutumları
Yeşim YAMAN AKTAŞ1, Kezban KORAŞ2, Neziha KARABULUT3
1Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik bölümü, Giresun, Türkiye
2Ömer Halisdemir Üniversitesi , Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik bölümü, Niğde, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik bölümü, Erzurum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: teknoloji, tutum, yoğun bakım, yoğun bakım hemşiresi

Amaç: Yoğun bakım hemşirelerinin teknolojiye ilişkin tutumlarını belirlemek.

Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma, bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 69 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri hastaların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik ’Tanıtıcı Bilgi Formu’ ve ’Teknolojiye Karşı Tutum Ölçeği’ kullanılarak toplandı.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalaması 26.48±4.77 (19-37) yıl olup, %30.4’ünün erkek, %69.6’sının kadın, %53.5’inin lisans mezunu olduğu saptandı. Yoğun bakım hemşirelerinin teknolojiye ilişkin tutum ölçeği toplam puan ortalaması 3.67±0.54 bulundu. Yoğun bakım hemşirelerinin cinsiyet, eğitim durumu ve meslekte çalışma yıllarına göre teknolojiye ilişkin tutum ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı belirlendi (p>0.05).

Sonuç: Yoğun bakım hemşirelerinin teknolojiyi yakından takip ettikleri, teknoloji kullanan yoğun bakım ünitelerini desteklediği ve uygulamalarında yeni teknolojileri kullandığı belirlenmiştir. Ancak teknolojinin insanlar arası etkileşimi azaltacağı ve teknolojinin insanları yabancılaştırdığı konusundaki düşüncelerinde kararsız kaldıkları saptandı.