2017, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 062-072
Watson İnsan Bakım Teorisi’nin Perspektifinden: Demans Hastalığı Olan Bireye Bakımverenlerin Bakımı
Seher GÖNEN ŞENTÜRK1, Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ2, Jean WATSON3
1Çankırı Karatekin University Faculty of Health Sciences, Department of Internal Medicine Nursing, Çankırı, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Nursing Department of Internal Medicinei İzmir, Turkey
3Distinguished Professor and Dean Emerita University of Colorado; Founder/Director Watson Caring Science Institute, Colarado, ABD
Anahtar Sözcükler: Bakımveren, demans, hemşirelik bakımı, Watson İnsan Bakım Teorisi

Bakım verme süreci bakım vereni biyo-psiko-sosyo-kültürel boyutlarda etkilemektedir. Bu nedenle bakım verenlere uygulanacak hemşirelik bakımının bireyin bütününe hizmet eden bir şekilde planlanması ve uygulaması gerekmektedir. Hemşirelik bakımını, bedensel, akılsal, ruhsal ve sosyokültürel yollarla iki kişinin karşılıklı etkileştiği bilimsel, etik, estetik, profesyonel bir süreç olarak tanımlayan Watson İnsan Bakım Teorisi, hemşirenin bakım verdiği bireyi sadece fiziksel değil sosyal, psikolojik, kültürel ve spiritüel yönden de ele almayı sağlayan bütüncül bir bakım modelidir. Bu makalenin amacı; Watson İnsan Bakım Teorisi’nin bakım verenlerin bakımında nasıl kullanılabileceği ile ilgili bir yol haritası çizmek, bir bakış açısı geliştirmektir.