2017, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-014
13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine Katılan Öğrencilerin Kongreye İlişkin Görüşleri
Sevilay HİNTİSTAN1, Seçil Gülhan GÜNER1, Betül BAYRAK2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları ve Yönetim Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşire, kongre, meslek, öğrenci

Amaç: Bu çalışma, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’ne katılan hemşirelik öğrencilerinin kongreye ilişkin görüşlerini belirlemek amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın örneklemini 1-3 Mayıs 2014 tarihinde 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’ne katılan 381 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan Anket Formu ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik kullanıldı.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 21.8±1.5’tir. Öğrenciler, kongrenin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını (%98.7), hemşirelik mesleğine olan motivasyon ve heyecanlarını arttırdığını (%92.4), hemşirelik mesleğinin sorunlarını daha iyi anlamalarını sağladığını (%91.6), kongre duyurusunun zamanında yapıldığını (%89.5), daha sonra düzenlenecek hemşirelik öğrencileri kongrelerine katılımla ilgili öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve okul tarafından desteklenmesi (%99.7) gerektiğini belirtmişlerdir.

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerine yönelik düzenlenen 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından yararlı bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerine yönelik daha sonra düzenlenecek kongrelerde öğrencilerin de önerilerinin alınması önerilmiştir.