2016, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 040-049
Hemşirelerin Ameliyat Sonrası Ağrıya İlişkin Uygulamaları
Nazan GÜRARSLAN BAŞ, Gülnaz KARATAY, Ömer BOZOĞLU, Mehmet AKAY, Ersin KUNDURACI, Hasan AYBEK
Tunceli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tunceli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ağrı, ameliyat sonrası bakım, hemşirelik

Amaç: Araştırmanın amacı, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin ameliyat sonrası ağrıya ilişkin uygulamalarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türde olan araştırmanın verileri, 9-13 Mart 2015 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini bir devlet hastanesinde çalışan 99 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında 24 sorudan oluşan “Ameliyat Sonrası Dönemde Ağrıya Yaklaşım Soru Formu” kullanılmıştır. Veriler SPSS veri tabanında sayı, yüzde ve kikare testleri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hemşirelerin yarısından daha azı (%44.4'ü) lisans düzeyinde öğrenime sahip olup, %89.0'ı ağrı yönetiminde hemşirenin sorumluluğu olduğunu ifade etmiş ve % 84.0'ı ağrıyı değerlendirdiğini belirtmiştir. Hemşirelerin ağrıyı değerlendirme yöntemleri arasında; yüz ifadesini değerlendirme (%39.3), hastaya sorma (%27.4) ve ağrı skalası uygulama (%26.2) gibi yöntemleri en çok tercih ettikleri görülmüştür. Ağrı yönetiminde en fazla tercih edilen yöntemler arasında sırasıyla analjezik uygulama (%50.5), hekime haber verme (%21.2) ve pozisyon verme (%14.1) yer almaktadır. Ayrıca hemşirelerin %96.0'ı çalıştıkları kurumun ağrı yönetim politikasının olmadığını ifade etmişlerdir.

Sonuç: Elde edilen bulgulara göre, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin ağrı yönetimi ile ilgili standart bir uygulama yapmadıkları görülmüştür.