2016, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 028-039
Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Ötenazi Hakkında Görüşleri
Funda ÇETİNKAYA1, Neziha KARABULUT2
1Aksaray Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Aksaray, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Erzurum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Görüş, hemşirelik öğrencileri, ötenazi

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin ötenazi hakkındaki bilgi ve görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada, örneklem seçme yoluna gidilmeyip, Hemşirelik Yüksekokulu'nda öğrenim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden 291 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplamada; öğrencilerin tanıtıcı özellikleri ile ötenazi hakkındaki bilgi ve tutumlarını içeren araştırmacılar tarafından literatür araştırılarak oluşturulan 23 maddelik bir soru formu kullanılmıştır. Veriler yüzdelik ve ortalama testler ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 20.09±1.45'dir. Öğrencilerin %68.7'si ötenazi hakkındaki bilgisini okul eğitimi sırasında aldığını belirtmiştir. Öğrencilerin %58.8'i acı çeken ölümcül hasta için, %75.3'ü acı çeken birinci derece yakın akraba için ötenazi uygulanmasını, %60.5'nin ötenazinin yasallaşmasını istemediği ve %58.8'inin yasal olduğu durumda beyin ölümü olan hastaya ötenazi uygulanması gerektiğini ifade ettiği saptanmıştır.

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin ötenazi ile ilgili bilgilerinin olduğu ve öğrencilerin çoğunun ötenazinin uygulanması ve yasallaşmasını, ötenazi uygulamasında hemşirelerin rol almasını istemediği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, ötenazi, bilgi