2016, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-036
Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyi
Birgül CERİT
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hasta algısı, hasta memnuniyeti, hemşirelik bakımı

Amaç: Bu çalışma, hastaların cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve tedavi gördükleri klinikler açısından hemşirelik bakımından memnuniyetini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma verileri 85 hastadan elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Uzun (2003) tarafından geliştirilen ve 19 maddeden oluşan Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t testi, Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U-testi kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların hemşirelik bakımından duyduğu memnuniyete ilişkin toplam puan ortalaması 76.61±15.04 olarak hesaplanmıştır. Hastaların cinsiyet, yattığı klinik ve yaşa göre hasta memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ve eğitim düzeyine göre anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Araştırma sonucunda, hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetinin ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Hastaların eğitim düzeyi arttıkça memnuniyete ilişkin algılarını azaldığı saptanmıştır. Kadın ve erkek hastaların hemşirelik bakımına ilişkin memnuniyet algısının benzer olduğu bulunmuştur.