2015, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 040-048
Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışlarını Algılamaları
Canan BİRİMOĞLU, Sultan AYAZ
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Algılama, bakım, davranış, hemşirelik öğrencisi

Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin bakım davranışlarına yönelik algılamalarını belirlemek amacı ile yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan araştırmanın evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur (N=620). Örneklem seçilmemiş, çalışmaya katılmayı kabul eden 342 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler anket formu ve Bakım Değerlendirme Ölçeği (BDÖ) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik dağılımları, ortalama, standart sapma, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.33 ± 1.5 olup %91.2'nin kız, %94.4'ünün bekar, %59.1'inin hemşirelik bölümünü isteyerek tercih ettiği belirlenmiştir. Öğrencilerin Bakım Değerlendirme Ölçeği ortalama puanı 5.23±0.9'dur. Hemşirelik mesleğini isteyerek seçen, bakım vermenin hemşirenin temel görevi olduğunu belirten, bakım verme ve bakım alma deneyimi olan öğrencilerin Bakım Değerlendirme Ölçeği ortalama puanının daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Öğrencilerin bakım davranışları algılamalarının iyi düzeyde olduğu; öğrencilerin bakım davranışları algılamalarını mesleği isteyerek tercih etme, bakım alma ve bakım verme ile ilgili deneyim yaşama gibi faktörlerin etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; öğrencilerin mesleği isteyerek tercih etmelerinin sağlanması; hemşirelik eğitimi süresince öğrencilerin olumlu bakım davranışlarının sürekliliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların yapılması önerilmektedir.