2015, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 030-039
Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Farkındalık ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Canan KARADAŞ, Leyla ÖZDEMİR
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Araştırma, hemşire, öğrenciler, farkındalık, tutum

Amaç: Bu çalışma, literatür tarama ve makale değerlendirme eğitiminin, öğrencilerin araştırmaya yönelik tutum ve farkındalıkları üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yarı deneysel tipte yapılan araştırma, lisans düzeyinde eğitim veren bir hemşirelik okulunun birinci sınıfında öğrenim gören 30 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler; öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini, araştırma bilgisi ve bilimsel aktivitelere yönelik bilgilerini içeren bir veri toplama ve “Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumu Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U ve McNemar testi kullanılmıştır.

Bulgular: Literatür tarama ve makale değerlendirme eğitimi öncesi ve sonrası öğrencilerin araştırmalara yönelik farkındalık ve tutumları benzer şekilde yüksek bulunmuştur (ön test 4.19, son test 4.21) (p>0.05). Eğitim öncesi ve sonrası öğrencilerin %80'i araştırma yapmaya isteklidir. Ancak öğrencilerin %73.3'ü bilimsel bir etkinliğe katılmamıştır. Öğrencilerin hiçbiri İngilizce makale takip etmezken; düzenli Türkçe makale takip etme oranı eğitim sonrası %23'ten %36.7'ye yükselmiştir (p>0.05). Öğrencilerin makale takip edememe nedenlerinden biri olan “kaynaklara ulaşamama” eğitim sonrasında anlamlı düzeyde azalmıştır (Eğitim öncesi %36.7, sonrası %6.7) (p<0.05)

Sonuç: Literatür tarama ve makale değerlendirme eğitimi öncesi ve sonrası öğrencilerin araştırmalara yönelik farkındalık- tutumlarının ve araştırma yapma isteklerinin benzer şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında verilen eğitimin etkisi sonucu öğrencilerin kaynaklara ulaşamama sorununda azalma belirlenmiştir.