2015, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 020-029
Yoğun Bakımda Enteral Pompa ile Beslenen Hastalarda Gelişen Komplikasyonlar ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Zehra GÖK METİN, Leyla ÖZDEMİR
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Yoğun bakım, enteral beslenme, komplikasyon, enteral pompa, hemşire

Amaç: Bu araştırma, yoğun bakımda enteral pompa ile beslenen hastalarda gelişen komplikasyon sıklığını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma, bir üniversite hastanesinin dahiliye ve nöroloji yoğun bakım ünitesinde, tek tip enteral pompa ile beslenen 40 hasta ile yürütülmüştür. Çalışmada enteral pompa ile beslenen hastaların demografik verileri, enteral beslenme süresi, enteral beslenme solüsyon miktarı, enteral beslenme tipi ve enteral giriş yolu gibi bağımsız değişkenlerin enteral beslenme komplikasyonu gelişme sıklığına etkisi incelenmiştir.

Bulgular: Hastaların %62.5'inin kadın ve yaş ortalamasının 66.17 (±16.19) olduğu belirlenmiştir. Hastalarda çoğunlukla sürekli beslenme tipi (%90) ve nazogastrik yol (%72.5) tercih edilmiştir. Hastaların %27.5'inde enteral beslenme komplikasyonu gelişmiştir. En sık gelişen komplikasyonun abdominal distansiyon (%7.5); en az gelişen komplikasyonların ise aspirasyon (%2.5) ve diyare (%2.5) olduğu görülmüştür. Çalışmada hastaların yaşı, cinsiyeti, enteral beslenme süresi, beslenme solüsyon miktarı ve enteral beslenme tipi ile enteral komplikasyon sıklığı arasında anlamlı bir farkın olmadığı (p>0.05), enteral giriş yolu ile komplikasyon sıklığı arasındaki farkın ise istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (p<0.05) belirlenmiştir.

Sonuç: Enteral pompa ile beslenen hastalarda gelişen komplikasyon sıklığının literatürden daha az olduğu belirlenmiştir. En sık gelişen komplikasyonun distansiyon olduğu görülmüştür. Hemşirelerin enteral pompa ile takip edilen hastaları özellikle distansiyon açısından izlemeleri önerilmiştir.