2015, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-049
Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Öz Değerlendirme Sonuçları ve Etkileyen Faktörler Araştırma
Arzu YÜKSEL
Aksaray Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Aksaray, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Problem, problem çözme, hemşire, hemşirelik öğrencisi

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve etkilediği düşünülen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntemler: Araştırmanın örneklemini 2009-2010 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde öğrenim görmekte olan 160 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve Heppner ve Petersen tarafından geliştirilen, Savaşır ve Şahin tarafından Türkçe'ye uyarlanan “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin problem çözme envanteri puan ortalamaları 95.46±19.44, kişisel kontrol alt ölçeği 16.81±03.59, problem çözme yeteneğine güven alt ölçeği 30.04±08.46, yakınlaşma/kaçınma alt ölçeği 48.62±11.52 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu, cinsiyet, sınıf, mezun olunan okul, üniversite yaşantılarında kaldıkları yer, anne ve baba yaklaşımlarını algılamalarının problem çözme beceri ortalamalarını etkilemediği belirlenmiştir. Öğrencilere problem çözmeye yönelik eğitimler önerilebilir.