2006, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-045
Hemodiyaliz Ünitelerinde Durum Saptama Çalışması
Prof.Dr.Nuran AKDEMİR1, Ar.Gör.Yeliz AKKUŞ1, Öğr.Gör.Dr.Sevgi Sun KAPUCU1, Hem.Yasemin KARACAN2
1H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
Anahtar Sözcükler: Diyaliz ünitesi, diyaliz ünitesi sorunları

Amaç: Çalışma Ankara İli Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan hemodiyaliz ünitelerinin personel, araç-gereç ve diğer konularda durumlarını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Materyal ve Metod: Ankara ili Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan resmi, yarıresmi ve özel olarak çalışan 24 diyaliz ünitesi araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Evrenin tamamı çalışma kapsamına alınmış ancak yedi diyaliz ünitesinin araştırmayı kabul etmemesi nedeniyle çalışma 17 ünite ile 15 Mayıs-30 Haziran 2004 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür ve Sağlık Bakanlığı Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği (SBDMY) dikkate alınarak hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Anket formu ünite sorumlusu (hemşire/hekim/işletmeci) tarafından doldurulmuştur. Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik değerlendirme kullanılmıştır.

Sonuç ve Öneriler: Ünite sorumlularının belirttiğine göre; ünitelerin %82.4'ünde hasta eğitimi verildiği, %29.4'ünde hizmet içi eğitim yapılmadığı, %56.7'sinde hepatitin sağlığı tehdit eden sorun olarak görüldüğü, %52.9'unda yatak aralıklarının yeterli olduğu, %82.4'ünde bulaşıcı hastalıklara yönelik ayrı oda ve %94.1'inde bulaşıcı hastalıklara özel diyaliz cihazı bulunduğu, %70.6'sının organ nakli merkezi ile bağlantısı bulunduğu, %64.7'sinde hasta ve %58.8'inde ise yeterli sayıda personel tuvaletinin olduğu, ünitelerin %76.5'inde çalışan personele altı ayda bir gerekli tetkiklerin yapıldığı saptanmıştır. Bu sonuçlara göre; ülkemizde bulunan ünitelerin denetimlerinin düzenli yapılması, iyileştirilmelerine yönelik destek verilmesi, geliştirme çalışmalarının yapılması ve hizmet koşullarının iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.