2015, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-025
Kadınlarda Zayıflık Prevalansı ve Emzirme Arasındaki İlişki
Yeşim AKSOY DERYA1, Sermin Timur TAŞHAN2
1İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü
2İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Emzirme, Kadın, Zayıflık

Amaç: Bu araştırma kadınlarda zayıflık ile emzirme arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Toplum temelli, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte olan bu araştırma Şubat- Temmuz 2010 tarihleri arasında bir sağlık ocağının Aşı Polikliniğinde yürütülmüştür. Araştırmaya 327 kadın dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında Katılımcı Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde Student's t-test, c² and Fisher's Exact test analizleri kullanılmıştır.

Bulgular: Kadınlarda zayıflık prevalansı %15.9 bulunmuştur. Araştırmada zayıf kadınların doğum sonu bebek emzirme oranlarının (%84.6), olmayanlara göre (%95.7) daha düşük olduğu (p<0.05) saptanmıştır. Ayrıca araştırmada BKİ normal olan kadınların (%87.5) zayıf olanlara (%60) göre bebeklerini daha uzun süre emzirdikleri, zayıf kadınların (%84.6), normal BKİ olan kadınlara göre (%52) bebeklerini daha fazla karışık besledikleri saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca zayıf BKİ'ne sahip kadınların normal BKİ'ine sahip kadınlara göre daha fazla oranda 6.aydan önce ek besine başladıkları saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda zayıflığın, emzirme sürecini olumsuz etkilediği bu nedenle zayıf kadınların emzirme sürecinde sağlık bakımına daha fazla ihtiyaçlarının olduğu düşünülmektedir.